УСТАВ (на татарском языке)

 

Игътибар!

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

 

   Татарстан Республикасы Юстиция  министрлыгы каршындагы Дәүләт теркәү палатасы тарафыннан 1999 елның, 14 июлендэ теркәлде Теркәү турында таныклык № 856/н Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы каршындагы Дәүләт теркәү палатасы рәисе вазыйфаларын башкаручы

                  Г.А.Абдрахманова

 

«Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең гамәлгә кую съезды тарафыннан 1999 елның 3 июлендэ расланды

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы каршындагы Дәүлэт теркәү палатасы тарафыннан 2002 елның 4 февралендәүзгәрешләре һэм өстэмәләре белән бергә теркәлде. Теркәү турында таныклык № 856/н- 1                    Г.А.Абдрахманова

 

 «Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең IV съезды тарафыннан 2001 елньщ 22 декабрендә расланды.

                  Ф.Х.Мөхәммәтшин

 

Уставка кертелгән үзгәрешләрне һэм өстэмәләрне дәүләт теркәве турында карар Федераль теркәу хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе тарафыннан 2005 елның 19 апрелендә кабул ителде.

Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына 2005 елныц 25 апрелендә 2051600016932 дәуләт теркәү номеры белән кертелде.

Төп дәуләт теркәү номеры 1021600016932

Федераль теркәү хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары

                  Г.А.Абдрахманова

2005 елның, 29 апреле

 

Үзгәрешләр һэм өстәмәләр «Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең VI съезды тарафыннан 2004 елның 3 июлендә расланды

                  Ф.Х.Мөхәммәтшин

 

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК» - «ТАТАРСТАН - ЯҢА ГАСЫР»
РЕСПУБЛИКА И
ҖТИМАГЫЙ ХӘРӘКӘТЕ

УСТАВЫ

 

Казан – 2005

 

Дополнительная информация