УСТАВ (на татарском языке)

 

Игътибар!

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

 

   Татарстан Республикасы Юстиция  министрлыгы каршындагы Дәүләт теркәү палатасы тарафыннан 1999 елның, 14 июлендэ теркәлде Теркәү турында таныклык № 856/н Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы каршындагы Дәүләт теркәү палатасы рәисе вазыйфаларын башкаручы

                  Г.А.Абдрахманова

 

«Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең гамәлгә кую съезды тарафыннан 1999 елның 3 июлендэ расланды

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы каршындагы Дәүлэт теркәү палатасы тарафыннан 2002 елның 4 февралендәүзгәрешләре һэм өстэмәләре белән бергә теркәлде. Теркәү турында таныклык № 856/н- 1                    Г.А.Абдрахманова

 

 «Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең IV съезды тарафыннан 2001 елньщ 22 декабрендә расланды.

                  Ф.Х.Мөхәммәтшин

 

Уставка кертелгән үзгәрешләрне һэм өстэмәләрне дәүләт теркәве турында карар Федераль теркәу хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе тарафыннан 2005 елның 19 апрелендә кабул ителде.

Юридик затларның бердәм дәүләт реестрына 2005 елныц 25 апрелендә 2051600016932 дәуләт теркәү номеры белән кертелде.

Төп дәуләт теркәү номеры 1021600016932

Федераль теркәү хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары

                  Г.А.Абдрахманова

2005 елның, 29 апреле

 

Үзгәрешләр һэм өстәмәләр «Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый-сәяси хәрәкәтенең VI съезды тарафыннан 2004 елның 3 июлендә расланды

                  Ф.Х.Мөхәммәтшин

 

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК» - «ТАТАРСТАН - ЯҢА ГАСЫР»
РЕСПУБЛИКА И
ҖТИМАГЫЙ ХӘРӘКӘТЕ

УСТАВЫ

 

Казан – 2005

 


 

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 


I.   Гомуми нигезләмәлер

1.1.«Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый хәрәкәте (алга таба — Хәрәкәт) Татарстан Республикасы күпмилләтле халкы гражданнарының, җәмгыятьтә гармонияле, акылга ярашлы, социаль яктан нәтиҗәле яшәеш әшчәнлеген тәэмин итүөчен төзелгән ихтыярый, үзидарәле, гавами, иҗтимагый берләшмэсе ул.

1.2.Хәрәкәт Татарстан Республикасы Конституциясенә, Россия Федерациясе Конституциясенә, гамәлдәге законнарга һәм әлеге Уставка таянып эш итә.

Хәрәкәт үз эшчәнлеген Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашыра.

1.3.Хәрәкәт дәүләт теркәвенә алынган көннән юридик зат булып таныла, үз мөлкәтенэ ия була, аның мөстәкыйль балансы, банк учреждениеләрендә рубльләрдәһәм валютада исәп-хисап һәм бүтән төрле счетлары була.

Хәрәкәт үз исеменнән мөлкәти һәм мөлкәти булмаган шәхси хокуклар алырга, үз өстенә йөкләмәләр алырга, шартнамәләр һәм контрактлар төзергә, судта, арбитраж судта һәм арадашчы дәгъвачы һәм җавап тотучы булырга, үзенең исеме язылган түгәрәк мөһерен, штампын, эмблемасын, бланкларын, символикасын һәм законда билгеләнгән тәртиптә расланучы башка реквизитларын булдырырга хокуклы.

1.4.Хәрәкәт үз йөкләмәләре буенча үзенең акчалары һәм мөлкәте белән җавап бирә, аның мөлкәте бурыч түләтүөчен алынырга мөмкин. Дәүләт һәм Хәрәкәттә катнашучылар Хәрәкәтнең йөкләмәләре буенча җавап бирмиләр, ә Хәрәкәт дәүләтнең, Хәрәкәттә катнашучыларныңһеәул төзегән юридик затларның йөкләмәләре буенча җаваплы булмый.

1.5.Хәрәкәтнең русча атамасы: «Татарстан — новый век», кыскача ТНВ. Хәрәкәетнең татарча атамасы: «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый хәрәкәте, кыскача ТЯГ.

Рәсми әш кәгазьләрен алып баруда ике атама да бертигез көчкә ия.

1.6.Хәрәкәтнең даими әшләүче җитәкче органының урнашкан урыны: Татарстан Республикасы, Казан шәһәре.


 


 

Игътибар!  

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 


П.  Хәрәкәт әшчәнлегенең  максатлары, предметы һәм принциплары

2.1.Хәрәкәтнең төп максатлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт: җәмгыятьтә иҗтимагый һәм гражданнар килешүенә ирешүөчен җәмгыятьнең сәяси, иҗтимагый һәм икътисадый тормышында катнашу; гражданнарның сәяси ихтыярын формалаштыруга йогынты ясау юлы белән җәмгыятьнең сеяси тормышында катнашу; кандидатлар күрсәтүһәм аларның сайлау алды агитацияләрен оештыру ярдәмендә дәүләт хакимияте органнарына һәм җирле үзидарә органнарына сайлауларда катнашу; әлеге органнарны оештыруда һәм аларныңэшчәнлегендә катнашу.

Хәрәкәт Татарстан Республикасы гражданнарына лаеклы тормыш һәм ирекле үсеш тәәмин итүөчен шартлар тудырырга ярдәм итәһәм җәмгыять белән, экстремизмга өндәми торган һәм демократик принциплар яклы барлык партияләр һәм сәяси хәрәкәтләр, башка иҗтимагый берләшмәләр белен даими рәвештә эләмтәдә тора.

2.2.Устав максатларына ирешүөчен Хәрәкәт гамәлдәге законнар нигезендә тубәндәге төп бурычларны (эшчәнлек предметын) тормышка ашыра:

- XXI гасыр демократик җәмгыятен төзәргә ярдәм итүне, мондый җәмгыятьтә демократик дәүләт, ышанычлы хокук

тәртибе һәм базар икътисады бары бер генә диктатка - хокук диктатына гына юл куя;

-      барлык иҗтимагый-сәяси институтлар, дәүләт хакимияте һәм дәүләт идарәсе органнары белен хезмәттәшлек итүнең тотрыклы, ышанычлы механизмнарын булдыру;

-      кеше хокукларын, аның шәхси иминлеген, сәламәтлеген, абруен һәм мөлкәтен яклауның нәтиҗәле системасын булдыру өчен шартлар тудырырга ярдем иту;

Татарстан Республикасының күпмилләтле халкын берләштерү, барлык милләт вәкилләрен бертөрле күреп һәм кешеләрнең профессиональ сыйфатларын алга куеп, аларга төрле эшчәнлек өлкәләрендә уү-үзләрен күрсәтү мөмкинлекләрен киңәйтергә ярдем иту.

2.3. Хәрәкәт үз эшчәнлеген түбәндәге демократик принциплар нигезендә оештыра:

-      ихтыярыйлык, үзидарә идеяләр бердәмлеге, законлылык һәм катнашучыларның тигез хокуклылыгы;

-      җитәкче органнарнын, түбәннән югарыга кадәр сайланып куелуы;

җитәкче органнарның эшенде коллегиальлек һәм хәбәрдарлык;

-      кадрлар әзерләгәндә фикерләрне, карашларны ирекле бәян итү хокукы һәм ул карарларны утәгәндә гамәлләр берлеге;

-      Хәрәкәттә катнашучыларның программа нигезлэмәләрен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча мәгълүматлы булулары.


III.  Хәрәкәтнең хокуклары

3.1. Хәрәкәтнең программа максатларына ирешү һәм Устав бурычларын гамәлгә ашыру өчен Хәрәкәт түбәндәге хокуклы:

– гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә сайлау кампанияләрендә катнашырга;

    үз эшчәнлеге турында ирекле рәвештә мәгълүмат таратырга;

– дәүләт хакимиятенең республика һәм җирле органнары, җирле үзидарә органнары карарларын әзерләүдә законнарда билгеләнгән тәртиптә катнашырга;

массакүләм мәгълүмат чараларын гамәлгә куярга һәм нәшерлек эшчәнлеген гамәлгә ашырырга;

– җыелышлар, митинглар, демонстрацияләр, урамда күмәкләшеп йөрүләр һәм пикетлар уздырырга;

дәүләт хакимияте һәм дәүләт идарәсе органнарында, суд һәм бүтән хокук саклау органнарында үз хокукларын, катнашучыларның, шулай ук башка гражданнарның законлы мәнфэгатьләрен чагылдырырга һәм якларга;

-                иҗтимагый берләшмәләрне гамәлгә куярга;

-  иҗтимагый берләшмәләргә керергә;

Устав эшчәнлеге мәсьәләләре буенча халыкара элемтәләр урнаштырырга;

-  коммерциячел булмаган оешмалар төзәргә;

-  структур буләкчәләр: оешмалар, булекләр һәм филиаллар, вәкиллекләр төзергә;

хуҗалык                                              җәмгыятьләре                                         һәм                         хуҗалык

ширкәтләре төзергә;

Устав максатларына ирешүөчен һәм Хәрәкәт эшчәнлегенең максатлары нигезендә эшкуарлык эшчәнлеге алып барырга. Хәрәкәтнең эшкуарлык эшчәнлегеннән алына торган керемнәре Хәрәкәттә катнашучылар арасында бүленә алмый һәм алар бары тик Устав бурычларын гамәлгә ашыру өчен генә тотыла. Эшкуарлык эшчәнлеге Устав максатларына ирешүһәм бурычларны үтәү өчен кирәк булган кадәр гамәлгә ашырыла;

-  Устав максатларын һәм бурычларын гамәлгә ашыру буенча эшкуарлык эшчәнлеге башкару өчен билгеләнгән тәртиптә мөлкәт сатып алырга;

Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе территорияләрендә, шулай ук чит илләрдә физик һәм юридик затлар белән законнарда һәм әлеге Уставта тыелмаган теләсә нинди алыш-биреш гамәле һәм бүтән терле юридик- хокукый кулланылышлы актлар башкарырга.

Лицензияләнергә тиешле эшчәнлек төрләрен Хәрәкәт тиешле лицензияне билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштергәннән соң гына гамәлгә ашыра ала.


 

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

IV. Хәрәкәтнең вазыйфалары

4.1. Хәрәкәт түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

- Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе законнарын, халыкара хокукның гомумтанылган принципларын һәм нормаларын, шулай ук әлеге Устав нормаларын үтәргә;

- үз мөлкәтеннән файдалану турында ел саен хисап бастырып чыгарырга йә әлеге хисап белән танышу мөмкинлеген тәәмин итәргә;

- үз эшчәнлеген дәвам итү турында Татарстан Республикасының аны теркәгән органына ел саен хәбәр итәргә;

-                     Татарстан Республикасының аны теркәгән органы таләбе буенча Хәрәкәтнең житәкче органнары һәм урындагы затлары карарларын, шулай ук үз эшчәнлеге турында     салым органнарына бирелә торган белешмәләр күләмендә еллык хисапларны һәм квартал хисапларын бирергә;

– Хәрәкәтне дәүләт тарафыннан теркәү турында карар кабул иткен орган вәкилләрен Хәрәкәт уздыра торган гамәлләрдә катнаштырырга.

 


 

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

V. Хәрәкәт не гамәлгә куючылар, анда катнашучылар, аларның хокуклары һәм вазыйфалары

5.1 Иҗтимагый берләшмәләрдә катнашу хокукы булмаган затлардан гайре, 18 яше тулган Татарстан Республикасында яшәүче Россия Федерациясе гражданнары, шулай ук юридик затлар – Хәрәкәтнең максатларын һәм бурычларын, аның Уставын танучы иҗтимагый берләшмәләр – Хәрәкәтне гамәлгә куючылар була алалар.

5.2 Иҗтимагый берләшмәләрдә катнашу хокукы булмаган затлардан һәм законда махсус күрсәтелгән иҗтимагый берләшмәләрдән гайре, 18 яше тулган Татарстан Республикасында яшәүче Россия Федерациясе гражданнары, юридик затлар – Хәрәкәт Программасын һәм Уставын танучы һәм хуплаучы, аның эшендә катнашучы иҗтимагый берләшмәләр – Хәрәкәттә катнашучылар була алалар.

5.3 Хәрәкәттә катнашу ихтыярый рәвештә башкарыла һәм ул граждани ирекләрне кысрыкламый.

5.4 Хәрәкәттә катнашучылар составына алу турындагы карар түбәндәгечә кабул ителә:

– физик затлар буенча – Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы йә, Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы булмаганда, Хәрәкәтнең Сәяси советы;

– юридик затлар (иҗтимагый берләшмәләр) буенча Хәрәкәтнең Сәяси советы тарафыннан.

5.5 Хәрәкәттә катнашу Хәрәкәттә катнашучылар составыннан чыгу яисә чыгарылу юлы белән туктатыла.

Хәрәкәттән чыгу физик затның гаризасы нигезендә ихтыярый йә юридик затның (иҗтимагый берләшмәнең) вәкәләтле карары буенча гамәлгә ашырыла.

Хәрәкәттә катнашучылар Устав вазыйфаларын үтәмәгән өчен Хәрәкәттә катнашучылар составыннан чыгарылырга мөмкин.

Юридик затларны (иҗтимагый берләшмәләрне) Хәрәкәттә катнашучылар составыннан чыгару турындагы карарны Хәрәкәтнең Сәяси советы кабул итә, ә физик затларны чыгару турындагы карарны Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы йә, Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы булмаганда, Хәрәкәтнең Сәяси советы кабул итә.

5.6 Хәрәкәтне гамәлгә куючылар һәм анда катнашучылар бертигез хокукларга һәм вазыйфаларга ия.

Хәрәкәтнең   һәр гамәлгә  куючысы, һәр катнашучысы түбәндәгеләргә хокуклы:

-                     уз фикерен ирекле белдерергә, Хәрәкәтнең теләсә нинди мәсьәләсе буенча фикер алышырга;

-                     гомуми җыелышларда катнашырга;

-                     Хәрәкәт һәм аның территория булекләре җитәкче органнарының ачык утырышларында катнашырга;

-                     Хәрәкәтнең һәм аның булекләренең җитекче һәм контроль-ревизия органнарына сайларга һәм сайланырга;

-                     сайлау кампанияләрендә катнашырга, гамәлдәге законнарда каралган тәртиптә дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнарына Хәрәкәттән күрсәтелгән кандидатларга ярдәм итәргә;

-                     Хәрәкәтнең эшчәнлеге һем планлаштырыла торган гамәлләре турында мәгълүмат алырга;

-                     Хәрәкәт гамәлләрендә катнашырга;

-                     Хәрәкәт  яклавыннан           һәм         ярдәменнән файдаланырга;

-                     Хәрәкәткә матди чаралар белән ярдәм итәргә;

-                     Хәрәкәттән тоткарлыксыз чыгарга.

5.7 Хәрәкәтнең гамәлгә куючылары һәм катнашучылары бертигез вазыйфаларга ия. Хәрәкәтнең гамәлгә куючылары һәм катнашучылары тубәндәгеләрне үтәргә тиеш:

- Хәрәкәт Уставын үтәргә;

- Хәрәкәтнең программа максатларын һәм бурычларын гамәлгә ашыруга ирешергә;

- Хәрәкәтнең максатларын һәм бурычларын пропагандаларга, җәмгыятьтә аның йогынтысын киңәйтүгә булышырга;

- Хәрәкәтнеңҗитәкче органнары карарларын үтәргә.

 

 

VI. Хәрәкәтнең оештыру структурасы. Аныңҗитәкче һәм контроль-ревизия органнарын төзү тәртибе

6.1 Хәрәкәт административ-территориаль принцип буенча территория булекләрен һәм Хәрәкәтнең территория булекләренә керүче җирле булекләрне, шулай ук Хәрәкәтнең вәэкиллекләрен төзи ала.

Территория булекләре Хәрәкәтнең структур булекчәләрен - җирле булекләрен төзи ала.

6.2 Хәрәкәтнең иң югары җитәкче органы — съезд (конференция), ул Хәрәкәтнең Сәяси советы тарафыннан кирәк булган саен, әмма кимендә дүрт елга бер мәртәбә чакырыла.

Чираттан тыш съезд (конференция) Хәрәкәтнең Сәяси советы рәисе инициативасы белән яисә Хәрәкәтнең территория булекләренең яртысыннан күбрәге таләбе буенча чакырылырга мөмкин.

Съездда (конференциядә) сайланган делегатларның кимендәөчтән икесе катнашса, ул тулы вәкаләтле булып санала.

6.3 Съездның (конференциянең) үз компетенциясендәге карарлары съездда (конференциядә) катнашучы делегатларның кимендәөчтән икесе тавышы белән кабул ителә.

Съезд (конференция) карарларын хуплап анда катнашучы делегатларның яртысыннан кубрәге тавыш бирсә, алар кабул ителгән дип санала.

Съезд (конференция) карарларын кабул иткәнде тавыш бирү рәвеше делегатлар тарафыннан билгеленә.

Съездда (конференциядә) дәүләт хакимияте һәм идарәсе органнары вәкилләре, иҗтимагый, сәяси берләшмәләрнеңһәм хәрәкәтләрнең, массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашырга мөмкин.

Съезд (конференция) Хәрәкәтнеңҗитәкче органнары вәкаләтләренә керә торган теләсә нинди мәсьәләне карарга хокуклы.

6.4     Хәрәкәт             съезды (конференциясе) компетенциясенә генә тубәндегеләр керә:

- Хәрәкәт Уставын кабул итү, аңа үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү;

-Хәрәкәтнең программа максатларын һәм бурычларын билгеләүче документ кабул итү, аңа узгерешләр һәм өстәмәләр кертү;

Хәрәкәт эшчәнлегенеңөстенлекле юнәлешләрен, аның мөлкәтен булдыру һәм аннан файдалану принципларын билгелеү;

Хәрәкәтнең Сәяси советын һәм Контроль комиссиясен сайлау;

-Хәрәкәтнең Сәяси советы һәм Хәрәкәтнең Контроль комиссиясе хисапларын тыңлау һәм раслау;

депутатлыкка кандидатларны хуплау турында карарһәм гамәлдәге законнарга, әлеге Уставка каршы килмәслек башка карарлар кабул иту;

-Хәрәкәтне үзгәртеп кору һәм (яисе) бетеру турында карарлар кабул итү.

6.5 Съездлар             (конференцияләр) арасындагы чорда 4 елга Хәрәкәт эшчәнлеген тәэмин итүһәм аларның карарларын гамәлгә ашыру буенча эшләр оештыру өчен Хәрәкәтнең  Сәяси советы сайлана.

6.6 Хәрәкәтнең Сәяси советының санлы составы, тавыш бирү рәвеше съезд (конференция) делегатлары тарафыннан билгеләнә.

6.7 Хәрәкәтнең Сәяси советы Хәрәкәтнең даими эшләүче җитәкче коллегиаль органы була. Съездлар (конференцияләр) арасындагы чорда Хәрәкәтнең Сәяси советы:

- Хәрәкәт эшчәнлеген тәэмин итә;

- Хәрәкәт съездларын (конференцияләрен) чакыра, көн тәртибен, вәкиллекләр нормасын һәм делегатларны сайлау тәртибен билгели;

Хәрәкәтнең эчке һәм тышкы сәясәте мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр әзерли;

-Хәрәкәтнең Сәяси советы эшчәнлеге турында хисапны съездда (конференцияде) фикер алышуга һәм раслауга тәкъдим итә;

Сәяси совет рәисен сайлый һәм Сәяси совет рәисе тәкъдиме буенча аның урынбасарларын һәм Сәяси совет Президиумын сайлый;

-Хәрәкәтнең региональ координация советлары рәисләрен раслый;

- Хәрәкәт исеменнән сайлау комиссияләре әгъзаларын билгелеп кую өчен тәкъдим итә;

- Хәрәкәт исеменнән аның хокукларын гамәлгә ашыра һәм юридик зат вазыйфаларын үти;

- Хәрәкәтнең сметаларын һәм хиеапларын, еллык финанс планнарын төзи һәм раслый;

- Хәрәкәтнең мөлкәтәһәм акчалары белән эш итә;

- үзенең структур булекчәләрен төзүһәм аларның эшчәнлеген туктату турында карар кабул итә;

- Хәрәкәттә катнашучы юридик затларны - иҗтимагый берләшмәләрне, шулай ук Хәрәкәтнең территория булеге булмаган очракта физик затларны Хәрәкәттә катнашучылар составына алу һәм аннан чыгару турындагы мәсьәләләрне карый;

- Хәрәкәт исеменнән рәсми мәрәҗәгатьләр, белдерүләр һәм резолюцияләр кабул итә;

- Хәрәкәтнең символикасын раслый;

- Хәрәкәтнең Сәяси советының Башкарма комитетын төзү турында карар кабул итә;

Хәрәкәтнең Сәяси советы рәисе тәкъдиме буенча Башкарма комитет рәисен һәм баш бухгалтерын раслый һәм аларны вазыйфаларыннан азат итә;

-Башкарма комитетның эш планнарын раслый һәм аларның утәлеше турында Башкарма комитет рәисе хисабын тыңлый;

-Сәяси советның Башкарма комитеты рәисе тәкъдиме буенча Башкарма комитетның штат структурасын раслый;

-башка органнар компетенциясенә генә караганнардан тыш, бүтән функцияләрне гамәлгә ашыра.

 

6.8 Хәрәкәтнең         Сәяси советы утырышлары Сәяси совет рәисе тарафыннан йә Сәяси совет әгъзаларының кимендә өчтән бере таләбе буенча елга кимендә ике мәртәбә чакырыла һәм, әгер аларда Хәрәкәтнең Сәяси советының кименде өчтән икесе катнашса, тулы вәкаләтле булып санала. Карарлар Сәяси совет әгъзаларының гади күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавыш биру рәвеше Сәяси совет тарафыннан билгеләнә.

 

6.9Хәрәкәтәнең,       аның Сәяси советының эшенә турыдан - туры җитәкчелек итүне Сәяси совет рәисе башкара. Рәис булмаганда, аның вазыйфаларын урынбасарларының берсе башкара.

Хәрәкәтнең Сәяси советы рәисе:

барлык юридик һәм физик затлар белен узара мөнәсәбәтләрдә ышанычнамәсез генә Хәрәкәтнең мәнфәгатьләрен чагылдыра;

чираттан тыш съездны (конференцияне), Хәрәкәтнең Сеяси советы утырышларын җыюны игълан итәһәм аларда рәйслек итә;

Сәяси совет Президиумы әгъзалары урынына кандидатларны, Башкарма комитет рәисе һәм баш бухгалтер кандидатураларын Сәяси советка тәкъдим итә;

-Хәрәкәтнең Сәяси советының Башкарма комитеты эшчәнлеген җайга сала;

-Хәрәкәт исеменнән рубльләрдәһәм чит ил валютасында счетлар ача, кирәк булса, аларны яба;

-баш бухгалтер белән бергә план-финанс документларына имза сала;

ышанычнамәләр бирә, документларга имза сала;

Хәрәкәтнең мөлкәте һәм акчалары белән үз компетенциясе чикләрендә эш итә;

башка органнар компетенциясенә генә караганнардан тыш, бүтән функцияләрне гамәлге ашыра.

 

6.10 Утырышлар арасындагы чорда Хәрәкәтнең Сәяси советы вәкаләтләрен аның Президиумы башкара. Президиум Сәяси совет әгъзалары арасыннан 4 елга сайлана. Аның санлы составы, тавыш биру рәвеше Сәяси совет тарафыннан билгеләнә.

 

6.11Хәрәкәт Сәяси советының Башкарма комитеты агымдагы әшләрне оештыру өчен Сәяси совет тарафыннан аның гамәлдә булу чорына төзелә. Хәрәкәт Сәяси советының Башкарма комитеты эшчәнлеге Башкарма комитет рәисенең турыдан-туры җитәкчелегендә гамелгә ашырыла.

Башкарма комитет:

-                     Хәрәкәтнеңҗитәкче органнары карарларыныңүтәлешен тәэмин итә;

-                     Сәяси совет, аның Президиумы утырышларын әзерләүне оештыра;

-                     Башкарма комитетның әш планнарын һәм аларның үтәлеше турында хисапны Хәрәкәтнең Сәяси советына

(Президиумына) раслауга тәкъдим итә;

-                     Хәрәкәтнең әлеге Уставта каралган максатларына ирешү һәм бурычларын үтәү буенча гамәли эшчәнлек башкара;

-                     Хәрәкәтнең структур бүлекчәләрен исәпкә алып бара;

-                     Хәрәкәтнең Сәяси советы рәисе карамагындагы финанс- хуҗалык эшчәнлеген алып бару функцияләрен башкара;

башка органнар компетенциясенә генә караганнардан тыш, бүтән функцияләрне гамәлге ашыра.

Яллау буенча эшләуче хезмәткәрләргә карата хезмәт һәм социаль иминләштерү турында гамәлдәге законнар кулланыла.

6.12. Контроль-ревизия органы Хәрәкәтнең Контроль комиссиясеннән гыйбарәт.

Хәрәкәтнең Контроль комиссиясе Хәрәкәт съезды (конференциясе) тарафыннан 4 елга сайлана. Санлы составы һәм тавыш бирү рәвеше съезд (конференция) делегатлары тарафыннан билгеләнә. Контроль комиссиясе рәисе аның утырышында сайлана.

Хәрәкәтнең Сәяси советы әгъзалары Хәрәкәтнең Контроль комиссиясенә керә алмыйлар.

Хәрәкәтнең Контроль комиссиясе:

Хәрәкәт акчаларының дөрес тотылышын һәм финанс- хуҗалык эшчәнлегенең дөрес алып барылуын тикшереп тора;

Хәрәкәт акчалары тотылысшына кимендә елга бер мәртәбе ревизия уздыра;

ревизия, тикшерү нетиҗәләре турында Хәрәкәтнең Сәяси советына, Сәяси совет рәисенә даими рәвештә хәбәр итеп тора, сметадан файдалану турында ел саен бәяләмә бирә;

– үзенең эшчәнлеге турында Хәрәкәт съездында (конференциясендә) хисап тота. Контроль комиссиясе, әгъзаларының яртысыннан күбрәге катнашса, комиссия әгъзаларының гади күпчелек тавышы белән карарлар кабул итәргә хокуклы була. Тавыш биру рәвеше Хәрәкәтнең Контроль комиссиясе тарафыннан билгеләнә.

 


 

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

VII.  Хәрәкәтнең структурасы

7.1. Хәрәкәтнең        структурасы          Татарстан

Республикасының административ-территория бүленешеннән чыгып төзелә.

Аңа территория бүлекләре һәм җирле бүлекләр керә. Хәрәкәтнең территория бүлекләре Татарстан Республикасының бер районы, шәһәре территориясе чиклерендә төзелә.

Территория бүлекләре гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә юридик зат хокукларын алырга мөмкин.

 

7.2 Хәрәкәтнең территория бүлекләре:

-                     әлеге Уставны, Хәрәкәт съездының (конференциясенең) һәм Сәяси советының карарларын үтәүне тәэмин итәләр;

-                     Хәрәкәт съездына (конференциясенә) делегатлар күрсәтүне гамәлгә ашыралар;

-                     Хәрәкәтнең территория булекләре конференцияләрен уздыралар, аларда ике елга Хәрәкәтнең территория бүлеге Советын һәм аның рәисен, территория булегенең Контроль комиссиясе әгъзаларын сайлыйлар.

 

7.3Территория бүлегенең иң югары җитәкче органы территория конференциясе була.

Территория конференциясе Хәрәкәтнең территория бүлеге советы тарафыннан кирек булган саен, әммә кименде ике елга бер тапкыр чакырыла.

Хәрәкәтнең территория конференциясене вәкиллекләр нормасы территория бүлеге Советы тарафыннан билгеләнә.

Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы рәисе инициативасы белән, шулай ук Хәрәкәтнең территория бүлегендә катнашучыларның яисә Хәрәкәтнең территория бүлеге составына керүче җирле бүлекләрнең күпчелеге таләбе буенча Хәрәкәтнең территория булеге Советы тарафыннан чираттан тыш территория конференцияләре чакырылырга мөмкин.

Хәрәкәтнең территория конференциясендә территория бүлегендә катнашучыларның (делегатларның) кимендәөчтән икесе катнашса, ул тулы хокуклы булып санала.

Хәрәкәтнең территория конференциясе карарлары өчен, законда махсус күрсәтелгән очраклардан тыш, конференция делегатларының (анда катнашучыларның) яртысыннан күбрәге хуплап тавыш бирсә, алар кабул ителгән дип санала. Тавыш бирү рәвеше территория конференциясе делегатлары (анда катнашучылар) тарафыннан билгеләнә.

Территория конференциясе территория бүлегенеңтеләсә нинди эчке эшчәнлеге мәсьәләләрен карарга хокуклы.

 

7.4. Хәрәкәт бүлегенең территория конференциясе компетенциясенә генә тубәндәгеләр керә:

- Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы һәм Контроль комиссиясе әгъзаларын ике елга сайлау;

- Хәрәкәтнең территория бүлеге Советыныңһәм Контроль комиссиясенең хисапларын карау һәм раслау;

- Хәрәкәт съездына (конференциясенә) делегатлар сайлау.

 

7.5. Хәрәкәт бүлегенең территория конференцияләре арасындагы чорда Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы даими эшләүче җитәкче коллегиаль орган була, аның утырышлары кимендә кварталга бер мәртәбә уздырыла. Советның санлы составы, Совет әгъзаларын сайлау һәм чакыртып алу тәртибе территория бүлеге конференциясе тарафыннан билгеләне.

Хәрәкәтнең территория булеге Советы компетенциясенә түбәндәгеләр керә:

-                     Совет рәисен сайлау;

-                     территория бүлеге исеменнән юридик зат хокукларын гамәлгә ашыру һеә юридик затның вазыйфаларын башкару;

-                     Хәрәкәт съездының (конференциясенең), Хәрәкәтнең Сәяси советының карарларын, шулай ук Хәрәкәтнең территория бүлеге конференциясе карарларын үтәүне оештыру;

-                     җирле бүлекләрне территория бүлеге составына кертү һәм аларны Хәрәкәттән чыгару турында карарлар кабул итү;

-                     Татарстан Республикасы гражданнарын Хәрәкәткә кертүне һәм аннан чыгаруны гамәлгә ашыру;

-                     Хәрәкәтнең Сәяси советына ирекле иганә акчаларыннан һәм бүтән кертемнәрдән акча җибәрү;

-                     максатчан кертемнерне кем бутен кертемнерне, тулеулерне кабул иту;

-                     территория булегенең мөлкәте һәм акчалары белән эш

итү;

-                     территория бүлегенең эшләгән эше турында хисап

әзерлеү;

-                     башка органнар компетенциясенә генә караганнардан тыш, бүтән функцияләрне гамәлге ашыру.

Совет утырышында Совет әгъзаларының кимендәөчтән икесе катнашса, карарлар Совет әгъзаларының гади күпчелеге тавышы белән кабул ителә. Тавыш бирү рәвеше бүлек Советы тарафыннан билгеләнә.

Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы рәисе территория бүлеге Советы утырышларында ике елга сайлана.

Совет рәисе:

Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы әгъзалары арасында вазыйфаларны бүлә;

Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы утырышын алып бара;

Хәрәкәтнең иң югары җитәкче органнары карарларын, территория бүлеге конференцияләренең карарларын утәүне тәэмин итә;

- ышанычнамәләр бирә, документларга имза сала;

барлык юридик һәм физик затлар белән узара мөнәсәбәтләрдә ышанычнамәсез генә Хәрәкәтнеңтерритория бүлеге исеменнэн эш йөртә;

территория мөлкәте һәм акчалары белән уз компетенциясе чикләрендә эш итә;

башка органнар компетенциясенә генә караганнардан тыш, бүтән функцияләрне гамәлгә ашыра. Рәис булмаганда, аның вазыйфаларын Совет рәисе кушуы буенча Совет әгъзаларының берсе башкара.

Контроль комиссиясе территория булегенең финанс- хуҗалык эшчәнлеген тикшереп тора һәм ул ике елга территория бүлеге конференциясендә сайлана.

Территория бүлегенең контроль комиссиясе территория бүлеге конференциясендә хисап тота.

 

7.6. Җирле бүлек җирле үзидарәнең берәр органы территориясе чикләрендә төзелә һәм ул Хәрәкәтнең тиешле территория бүлегендә структур булекчә була.

Хәрәкәтнеңҗирле бүлеген төзү турындагы карар җирле узидарәнәңәлеге органы территориясендә яшәүче Хәрәкәттә катнашучыларның кимендәөчесе катнашында уздырылган җиелышы беркетмәсе нигезенде Хәрәкәтнең Сәяси советы яисә Хәрәкәтнең территория бүлеге Советы (Хәрәкәтнең Сәяси советы хокуклары аңа тапшырылган очракта) тарафыннан кабул ителә.

Хәрәкәтнеңҗирле бүлекләре әлеге Устав нигезендә эшли һәм үз эшчәнлекләрендә Хәрәкәтнеңҗитәкче органнары карарларына таяна.

Хәрәкәтнеңҗирле бүлегенең иң югары җитәкче органы җыелыш була, ул Хәрәкәтнеңҗирле бүлеге рәисе тарафыннан кирәк булган саен, әмма кимендә елга бер мәртәбә чакырыла.

Җирле бүлек җыелышы территория булеге Советы инициативасы белән, шулай ук Хәрәкәтнеңҗирле бүлегендә катнашучыларның яртысыннан күбрәге таләбе буенча чакырылырга мөмкин. Җирле бүлек җыелышы, анда җирле бүлектә катнашучыларның яртысыннан кубрәге катнашса, тулы хокуклы булып санала. Җыелыш карары өчен җыелышта катнашучыларның яртысыннан күбрәге хуплап тавыш бирсә, ул кабул ителгән дип санала. Тавыш бирү рәвеше җыелышта катнашучылар тарафыннан билгеләнә.

Хәрәкәтнеңҗирле бүлеге җыелышы:

– үзенең катнашу бурычларын һәм Хәрәкәт съездының (конференциясенең), Хәрәкәтнең Сәяси советыныц, Хәрәкәт бүлегенең территория конференциясенеңһәм Хәрәкәтнең территория бүлеге Советының карарларын үтәуысулларын билгели;

- җирле бүлеккә кабул итүне һәм катнашучыларны аннан чыгаруны гамәлгә ашыра;

Хәрәкәт бүлегенең территория конференциясенә делегатлар сайлый;

- бер елга җирле бүлек рәисен һәм аның урынбасарын сайлый. Рәис булмаганда, урынбасары аның вазыйфаларын башкара.

Хәрәкәтнеңҗирле бүлеге рәисе җирле бүлек җыелышлары арасындагы чорда Хәрәкәтнеңҗирле бүлеге эшчәнлегенә даими җитәкчелек итә.

Җирле бүлек рәисе компетенциясенә Хәрәкәтнеңҗитекче органнары карарларын үтәүне гамәлгә ашыру, җирле бүлекнеңҗыелышларын әзерләүһәм уздыру керә. Эшләнгән эш турында җирле бүлек рәисе җирле бүлек җыелышында хисап тота. Рәис физик һәм юридик затлар белән узара мөнәсәбәтләрдәҗирле бүлек мәнфәгатьләрен ышанычнамәсез генә чагылдыра.

 

7.7. Хәрәкәт юридик зат булмаган филиаллар һәм вәкиллекләр төзергә хокуклы. Филиаллар һәм вәкиллекләр гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә төзелә.

 


 

Игътибар!  

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

УШ. Хәрәкәтнең мөлкәте һәм акчалары.

Хәрәкәт мөлкәтенә идарә итү

8.1 Хәрәкәт табыш алу максатын куймый һәм үз эшчәнлегеннән алынган табышны катнашучылар арасында бүлми, ә алынган акчаларны устав максатларын һәм бурычларын хәл итү өчен тота.

 

8.2 Хәрәкәт үз йәкләмәләре буенча үзенең бөтен мөлкәте белән җаваплы була, аның, мөлкәте законнар нигезендә бурыч түләтү өчен алынырга мөмкин.

 

8.3 Дәүләт, аның органнары һәм оешмалары Хәрәкәтнең йөкләмәләре буенча җавап бирми, ә Хәрәкәт дәүләтенең, аның органнарының һәм оешмаларының йөкләмәлре өчен җавап бирми.

 

8.4. Хәрәкәт законнарда билгеләнгән тәртиптә эшкуарлык эшчәнләгән гамәлгә ашыра, Устав максатларын үтәү өчен юридик зат хокукларына ия булган хуҗалык ширкәтләре һәм хуҗалык җәмгыятьләре төзергә мөмкин. Эшкуарлык эшчәнлегеннән керәмнәр Хәрәкәтте катнашучылар арасында бүленә алмый.

 

8.5 Хәрәкәт үз акчалары исәбен эшчәнлек алып бара. Аның чыганаклары түбәндәгеләр булырга мөмкин:

– ихтыярый һәм максатчан кертемнәр, иганәләр, гражданнардан һәм юридик затлардан кергән суммалар;

- Хәрәкәт Уставы нигезендә уздырылучы лекцияләрдән һеә бүтән төрле гамәлләрдән керемнәр; нәшер итү эшчәнлегеннән, тышкы икътисадый һәм гамәлдәге законнар белән иҗтимагый берләшмәләр өчен рөхсәт ителгән башка төр эшчәнлектән керемнәр;

– Хәрәкәтнең Устав максатларына ирешү өчен башкарыла торган эшкуарлык эшчәнлегеннән керемнәр, закон белән тыелмаган башка керемнәр.

 

8.6Хәрәкәт милкендә җир кишәрлекләре, биналар, төзелмәләр, корылмалар, торак фонды, транспорт, җайланмалар, җиһазлар, мәдәни-агарту һәм савыктыру мөлкәте, акчалар, акцияләр, башка кыйммәтле кәгазьләр һәм Устав эшчәнлеген матди тәэмин итү өчен бүтән төрле мөлкәт булырга мөмкин.

 

8.7 Хәрәкәт үз мөлкәтенең милекчесе була. Хәрәкәтнең территория бүлекләре Хәрәкәт тарафыннан үзләренә беркетелгән мөлкәткә оператив идарә итү хокукына ия.

 

8.8Хәрәкәт акчалары Хәрәкәтнең Сәяси советы раслаган сметал ар буенча тотыла.

 

8.9 Хәрәкәтнең агымдагы эше һәм аның штат аппаратын тоту үз эшчәнлеге керемнәре исәбеннән тәэмин ителә. Хәрәкәт үз акчаларыннан Хәрәкәттә катнашучыларның һәм аныц штат аппараты хезмәткәрләренең социаль үсеше өчен, аларның социаль якланыш дәрәҗәсен арттыру өчен фондлар төзәргә хокуклы.

 


Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла.  

IX. Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү тәртибе

9.1. Хәрәкәт Уставына узгәрешләр һәм өстәмәләр кертү съезд (конференция) карары белән, кворум булганда, делегатларның өчтән ике тавышы белән кабул ителә. Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм вакытларда дәүләт теркәвенә алынырга тиеш.

 

X. Хәрәкәтне үзгәртеп кору һәм бетерү

10.1 Хәрәкәт эшчәнлеген туктату аны бетерү юлы белән гамәлгә ашырылырга мөмкин.

 

10.2 Хәрәкәтне үзгәртеп кору (кушылу, кушу, булу, аерылу, үзгәртеп төзү) һәм бетерү гамәлдәге законнар нигезендә һәм аларда каралган тәртиптә башкарыла.

 

10.3 Хәрәкәтне үзгәртеп кору һәм бетерү делегатларның өчтән ике тавышы белән кабул ителгән съезд (конференция) карары нигезендә башкарыла.

 

10.4 Гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракта һәм тәртиптә Хәрәкәт тиешле суд карары белән бетерелергә мөмкин.

 

10.5 Хәрәкәт бетерелгәч, аның калган мөлкәте һәм акчалары, кредиторлар таләпләрен канәгатьләндергәннән соң, әлеге Уставта каралган максатлар өчен тотыла. Калган мөлкәттән файдалану түрындагы карар ликвидация комиссиясе тарафыннан матбугатта бастырып чыгарыла.

 

10.6 Хәрәкәт штат хезмәткәрләренең документларын исәпке алуны һәм аларның сакланышын тәэмин итә, эшчәнлеген туктатканда, аларны билгеләнгән тәртиптә үз вакытында дәүләт саклавына тапшыра.

 

10.7. Хәрәкәтне бетерү  турындагы карар, юридик затларынаң бердәм дәүләт реестрыннан төшерү өчен, Хәрәкәтне теркәгән органга җибәрелә.

 

 

 

 

 

УСТАВ (на русском языке)

УСТАВ (на татарском языке)

ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

 


УСТАВ

 

Республиканского общественного движения 
«Татарстан-новый век» - «Татарстан-яна гасыр»

 

 

 

 

 

Казань 2005г.

 

Зарегистрирован

Государственной регистрационной палатой 
при Министерстве юстиции
Республики Татарстан 
«14» июля1999 г.
Свидетельство о регистрации №856/н
И.о председателя Государственной 
регистрационной палаты
при Министерстве юстиции
Республики Татарстан  

Утвержден

учредительным съездом 
Республиканского общественно-политического 
движения «Татарстан—новый век» —
«Татарстан—яңа гасыр»
«3» июля 1999 г.

 

 

 

Зарегистрирован 
с изменениями и дополнениями
Государственной регистрационной палатой 
при Министерстве юстиции Республики Татарстан 
«4» февраля 2002 г
свидетельство о регистрации № 856/н—1
__________________ Абдрахманова Г.А.   

 

 

 

 

Утверждены изменения и дополнения

IV съездом Республиканского общественно-политического
движения «Татарстан—новый век» —
«Татарстан—яңа гасыр»
«22» декабря 2001 г. 
Председатель Политсовета    
__________________________Мухаметшин Ф.Х.

 

 

 

Решение о государственной регистрации
изменений и дополнений в устав 
принято Главным управлением 
Федеральной регистрационной службы 
по Республике Татарстан 
19 апреля 2005 года

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
25 апреля 2005 года
за государственным регистрационном
номером 2051600016932

Основной государственный
регистрационный номер 1021600016932 
заместитель руководителя
Главного управления Федеральной
реги­страционной службы
по Республике Татарстан 
______________ Абдрахманова Г.А.

"29"апреля 2005 года

 

Утверждены изменения и дополнения 

VI съездом Республиканского общественно-политического 
движения «Татарстан— новый век» -
«Татарстан—яңа гасыр» 
«3» июля 2004 г.
 Председатель Политсовета
___________________________Мухаметшин Ф.Х.

 

 

 

 

 

 

 


 


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

1.1. Республиканское общественное движение «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яна гасыр» (в дальнейшем Движение) является добровольным, самоуправляемым, массовым, обществен­ным объединением граждан многонационального народа Республи­ки Татарстан, созданным во имя обеспечения гармоничной, разум­ной и социально эффективной жизнедеятельности в обществе.

1.2. Движение в своей деятельности руководствуется Консти­туцией Республики Татарстан, Конституцией Российской Федера­ции, действующим законодательством и настоящим Уставом.Движение осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан.
1.3.Движение признается юридическим лицом со дня его го­сударственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в рублях и в валюте в банковских учреждениях. Движение вправе от своего имени приобретать имуществен­ные и личные неимущественные права, нести обязанности, заклю­чать договоры и контракты, быть истцом и ответчиком в суде, ар­битражном и третейском судах, иметь круглую печать со своим наименованием, штамп, эмблему, бланки, символику и другие ре­квизиты, утверждаемые в установленном законом порядке.
1.4.Движение отвечает по своим обязательствам собственны­ми средствами и имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Государство и участники Движения не отвечают по обязательствам Движения, а Движение не ответственно по обяза­тельствам государства, своих участников и созданных им юридиче­ских лиц.
1.5. Русское название Движения: Республиканское общест­венное движение «Татарстан—новый век», сокращенно — ТНВ. Татарское название Движения: «Татарстан — яна гасыр» респуб­лика ижтимагый хэрэкэте, сокращенно — ТЯГ.
Оба названия в официальном делопроизводстве равнозначны.
1.6.Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Движения: Республика Татарстан, г. Казань.

 


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

2.1.     Главными целями Движения являются: активное участие в политической, общественной и экономической жизни общества для достижения общественного и гражданского согласия в общест­ве; участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан; участие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвы­борной агитации; участие в организации и деятельности указан­ных органов.

Движение способствует созданию условий для обеспечения достойной жизни и свободного развития граждан Республики Та­тарстан и поддерживает постоянный диалог с обществом, со всеми партиями и политическими движениями, другими общественными объединениями, придерживающимися демократических принци­пов, не проповедующими экстремизм любого типа.

2.2.      Для достижения уставных целей Движение в соответст­вии с действующим законодательством реализует следующие ос­новные задачи (предмет деятельности):

- содействие строительству демократического общества XXI века,при котором демократическое государство, надежный правопо­рядок и рыночная экономика допускают только один диктат — диктат права;

-        формирование устойчивых, надежных механизмов взаимодейст­вия со всеми общественно-политическими институтами, органа­ми государственной власти и государственного управления;

-        содействие созданию условий для формирования эффективной системы защиты прав человека, личной безопасности, здоровья, достоинства и имущества;

-        консолидация многонационального народа Республики Татар­стан, содействие в расширении возможностей самореализации в различных сферах деятельности представителей всех нацио­нальностей, не создавая привилегий и отдавая приоритет про­фессиональным качествам людей.

2.3. Движение организует свою деятельность на основе сле­дующих демократических принципов:

-        добровольности, самоуправлении, идейной общности, законно­сти и равноправия участников;

-        выборности руководящих органов снизу доверху;

-        коллегиальности и гласности в работе руководящих органов;

-        права на свободное изложение мнений, взглядов при выработке решений и единства действий при их исполнении;

-        информированности участников Движения по вопросам реали­зации программных положений.


 

ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

3.1. Для достижения программных целей и реализации ус­тавных задач Движение имеет право:

-        участвовать в избирательных кампаниях в порядке, предусмот­ренном действующим законодательством;

-         свободно распространять информацию о своей деятельности;

-         участвовать в выработке решений республиканских и местных органов государственной власти и органов местного самоуправ­ления в порядке, установленном законодательством;

-         учреждать средства массовой информации и осуществлять изда­тельскую деятельность;

-         проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пике­тирования;

-         представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а также других граждан в органах государственной власти и государственного управления, судебных, иных право­охранительных органах;

-        учреждать общественные объединения;

-         вступать в общественные объединения;

-         осуществлять международные контакты по вопросам уставной деятельности;

-         создавать некоммерческие организации;

-         создавать структурные подразделения: организации, отделения и филиалы, представительства;

-         создавать хозяйственные общества и хозяйственные товарище­ства;

-         вести предпринимательскую деятельность для достижения ус­тавных целей и в соответствии с целями деятельности Движе­ния. Доходы от предпринимательской деятельности Движения не могут быть перераспределены между участниками Движения и используются исключительно для реализации уставных задач. Предпринимательская деятельность осуществляется постольку, поскольку служит достижению уставных целей и задач;

-         приобретать в установленном порядке имущество для реализа­ции уставных целей и задач для осуществления предпринима­тельской деятельности;

-         совершать любые не запрещенные законодательством и настоя­щим Уставом сделки и иные юридические правоприменитель­ные акты с физическими и юридическими лицами как на тер­ритории Республики Татарстан, Российской Федерации, так и за рубежом.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут

осуществляться Движением только после оформления в установ­ленном порядке соответствующей лицензии.


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

4.1. Движение обязано:

-         соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Татарстан и общепризнанные принципы и нормы международ­ного права, а также нормы настоящего Устава;

-         ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества либо обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отче­том;

-         ежегодно информировать орган, принявший решение о государ­ственной регистрации Движения, о продолжении своей деятель­ности;

-        представлять по запросу органа, принявшего решение о государ­ственной регистрации Движения, решения руководящих орга­нов и должностных лиц Движения, а также годовые и квар­тальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, пред­ставляемых в налоговые органы.

-         допускать представителей органа, принявшего решение о госу­дарственной регистрации Движения, на проводимые Движением мероприятия.


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

5.1.      Учредителями Движения могут быть граждане Россий­ской Федерации, проживающие в Республике Татарстан, достиг­шие 18 лет, а также юридические лица — общественные объеди­нения, признающие цели и задачи Движения, его Устав, за ис­ключением лиц, не имеющих права участвовать в общественных объединениях.

5.2.       Участниками Движения могут быть граждане Россий­ской Федерации, проживающие в Республике Татарстан, достиг­шие 18 лет, юридические лица - общественные объединения, при­знающие и поддерживающие Программу и Устав Движения, при­нимающие участие в его работе, за исключением лиц, не имеющих права участвовать в общественных объединениях и за исключени­ем общественных объединений, специально оговоренных законом.

5.3.     Участие в Движении является добровольным и не ущем­ляет гражданских свобод.

5.4.       Решение о вступлении в состав участников Движения принимается:

по физическим лицам — Советом территориального отделе­ния Движения, либо Политсоветом Движения в случае отсут­ствия территориального отделения Движения;

по юридическим лицам (общественным объединениям) — По­литсоветом Движения;

 

5.5. Участие    в Движении прекращается с выходом или ис­ключением из состава участников Движения.

Выход из Движения осуществляется добровольно на основа­нии заявления физического лица либо полномочного решения юридического лица — общественного объединения.

За невыполнение уставных обязанностей участники Движе­ния могут быть исключены из состава участников Движения.

Решение об исключении из состава участников Движения юридических лиц (общественных объединений) — принимает По­литсовет Движения, а физических лиц — Совет территориального отделения Движения либо Политсовет Движения при отсутствии территориального отделения Движения.

5.6.      Учредители и участники Движения имеют равные права и несут равные обязанности.

Каждый учредитель, участник Движения имеют право:

-        свободно выражать свое мнение, обсуждать любые вопросы дея­тельности Движения;

-        принимать участие в общих собраниях;

-        присутствовать на открытых заседаниях руководящих органов Движения и территориальных отделений;

-        избирать и быть избранными в руководящие и контрольно- ревизионные органы Движения и его отделений;

-        участвовать в избирательных кампаниях, оказывать поддержку кандидатам от Движения в органы государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном дейст­вующим законодательством;

-        получать информацию о деятельности и планируемых меро­приятиях Движения;

-        принимать участие в мероприятиях Движения;

-        пользоваться защитой и поддержкой Движения;

-        поддерживать Движение материальными средствами;

-        беспрепятственно выходить из Движения.

5.7.     Учредители и участники Движения несут равные обязан­ности. Учредители и участники Движения обязаны:

-        соблюдать Устав Движения;

-        добиваться достижения программных целей Движения и реали­зации его задач;

-        пропагандировать цели и задачи Движения, способствовать расширению его влияния в обществе;

-        выполнять решения руководящих органов Движения.


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

6.1.       Движение может создавать территориальные отделения по административно-территориальному принципу и местные отде­ления, входящие в территориальные отделения Движения, а так­же представительства Движения.

Территориальные отделения могут образовывать структурные подразделения — местные отделения Движения.

6.2.          Высшим руководящим органом Движения является съезд (конференция), который созывается Политсоветом Движения по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре года.

Внеочередной съезд (конференция) может быть созван по инициативе Председателя Политсовета Движения или по требова­нию более половины территориальных отделений Движения.

Съезд (конференция) считается правомочным, если на нем представлено не менее двух третей избранных делегатов.

6.3.     Решения съезда (конференции), отнесенные к его исклю­чительной компетенции, принимаются не менее чем двумя третя­ми голосов делегатов, присутствующих на съезде (конференции).

Решения съезда (конференции) считаются принятыми, если за них проголосовало более половины делегатов, присутствующих на съезде (конференции).

Форма голосования при принятии решений съезда (конфе­ренции) определяется делегатами.

На съезде (конференции) могут присутствовать представители органов государственной власти и управления, общественных, по­литических объединений и движений, средств массовой информа­ции.

Съезд (конференция) вправе рассматривать любой вопрос, от­носящийся к полномочиям руководящих органов Движения.

6.4.        К исключительной компетенции съезда (конференции) Движения относится:

-        принятие Устава Движения, внесение в него изменений и до­полнений;

-        принятие документа, определяющего программные цели и зада­чи Движения, внесение в него изменений и дополнений;

-        определение приоритетных направлений деятельности Движе­ния, принципов формирования и использования имущества;

-        выборы Политсовета и Контрольной комиссии Движения;

-        заслушивание и утверждение отчетов Политсовета Движения и Контрольной комиссии Движения;

-        принятие решения о поддержке кандидатов в депутаты и иных решений, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу;

-        принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Движе­ния.

6.5.     Для обеспечения деятельности Движения в период между съездами (конференциями) и организации работы по реализации

их решений избирается Политсовет Движения сроком на 4 года.

6.6.       Количественный состав Политсовета Движения, форма

голосования определяются делегатами съезда (конференции).

6.7.      Политсовет Движения является постоянно действующим

руководящим коллегиальным органом Движения. В период между

съездами (конференциями) Политсовет Движения:

-        обеспечивает деятельность Движения;

-        созывает съезды (конференции) Движения, определяет повестку дня, нормы представительства и порядок избрания делегатов;

-        разрабатывает предложения по вопросам внутренней и внешней политики Движения;

-        представляет на обсуждение и утверждение съезда (конферен­ции) отчет о деятельности Политсовета Движения;

-        избирает Председателя Политсовета и по предложению Предсе­дателя Политсовета его заместителей и Президиум Политсовета;

-        утверждает председателей региональных координационных Со­ветов Движения;

-        представляет для назначения от имени Движения членов изби­рательных комиссий;

-        осуществляет права и исполняет обязанности юридического ли­ца от имени Движения;

-        составляет и утверждает сметы и отчеты, годовые финансовые планы Движения;

-        распоряжается имуществом и средствами Движения;

-        принимает решение о создании своих структурных подразделе­ний и прекращении их деятельности;

-        рассматривает вопросы о вступлении и исключении из состава участников Движения юридических лиц — общественных объе­динений, а также физических лиц в случае отсутствия террито­риального отделения Движения;

-        принимает официальные обращения, заявления и резолюции от имени Движения;

-        утверждает символику Движения;

-        принимает решение о создании Исполнительного комитета По­литсовета Движения;

-        утверждает и освобождает от обязанностей Председателя Испол­нительного комитета и главного бухгалтера по представлению Председателя Политсовета Движения;

-        утверждает планы работ Исполнительного комитета и заслуши­вает отчет Председателя Исполкома об их выполнении;

-        утверждает штатную структуру Исполнительного комитета по представлению Председателя Исполкома Политсовета;

-        осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключи­тельной компетенции других органов.

6.8.     Заседания Политсовета Движения созываются Председа­телем Политсовета либо по требованию не менее одной трети чле­нов Политсовета не реже двух раз в год и считаются правомочны­ми, если в них участвуют не менее двух третей членов Политсовета Движения. Решения принимаются простым большинством голосов членов Политсовета. Форма голосования определяется Политсове­том.

6.9.        Непосредственное руководство работой Движения, его Политсовета осуществляет Председатель Политсовета. В случае от­сутствия Председателя его функции выполняет один из его замес­тителей.

Председатель Политсовета Движения:

-        представляет интересы Движения во взаимоотношениях со все­ми юридическими и физическими лицами без доверенности;

-        объявляет созыв внеочередного съезда (конференции), заседания Политсовета Движения и председательствует на них;

-        предлагает Политсовету кандидатов в члены Президиума Полит­совета, кандидатуру Председателя Исполкома и главного бух­галтера;

-        координирует деятельность Исполкома Политсовета Движения;

-        открывает от имени Движения счета в рублях и иностранной валюте, при необходимости закрывает их;

-        подписывает вместе с главным бухгалтером планово-финансовые документы;

-        выдает доверенности, подписывает документы;

-        распоряжается имуществом и средствами Движения в пределах своей компетенции;

-        осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключи­тельной компетенции других органов.

6.10.     Полномочия Политсовета Движения в период между за­седаниями осуществляет Президиум. Президиум избирается сро­ком на 4 года из числа членов Политсовета. Количественный со­став, форма голосования определяются Политсоветом.

6.11.     Исполнительный комитет Политсовета Движения созда­ется Политсоветом на срок его действия для организации текущей работы. Деятельность Исполкома Политсовета Движения осущест­вляется под непосредственным руководством Председателя Испол­кома.

Исполком:

-        обеспечивает исполнение решений руководящих органов Дви­жения;

-        организует подготовку заседаний Политсовета, его Президиума;

-        представляет Политсовету (Президиуму) Движения на утвер­ждение планы работы Исполкома и отчет об их выполнении;

-        осуществляет практическую деятельность по достижению целей и выполнению задач Движения, предусмотренных настоящим Уставом;

-        ведет учет структурных подразделений Движения;

-        выполняет функции по ведению финансово-хозяйственной дея­тельности Движения, делегируемые Председателем Политсовета;

-        осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключи­тельной компетенции других органов.

На работников по найму распространяется действующее за­конодательство о труде и социальном страховании.

6.12. Контрольно-ревизионным органом является Контроль­ная комиссия Движения.

Контрольная комиссия Движения избирается съездом (конфе­ренцией) Движения сроком на 4 года. Количественный состав и форма голосования определяется делегатами съезда (конференции). Председатель Контрольной комиссии избирается на ее заседании.

Члены Политсовета Движения не могут входить в Контроль­ную комиссию Движения.

Контрольная комиссия Движения:

-        осуществляет контроль за правильностью расходования средств Движения и ведения финансово-хозяйственной деятельности;

-        проводит не реже одного раза в год ревизии использования средств Движения;

-        регулярно информирует Председателя Политсовета, Политсовет Движения о результатах ревизий, проверок и ежегодно дает за­ключения об использовании сметы;

-         отчитывается о своей деятельности на съезде (конференции) Движения. Контрольная комиссия правомочна принимать ре­шения при наличии более половины ее членов простым боль­шинством голосов членов комиссии. Форма голосования опреде­ляется Контрольной комиссией Движения.


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

7.1.      Структура Движения формируется исходя из админист­ративно-территориального деления Республики Татарстан.

В нее входят территориальные и местные отделения. Терри­ториальные отделения Движения создаются в пределах территории одного района, города Республики Татарстан.

Территориальные отделения могут приобретать права юриди­ческого лица в порядке, установленном действующим законода­тельством.

7.2.    Территориальные отделения Движения:

-         обеспечивают выполнение настоящего Устава, решений съезда (конференции) и Политсовета Движения;

-         осуществляют выдвижение делегатов на съезд (конференцию) Движения;

-         проводят конференции территориальных отделений Движения, на которых избирают Совет территориального отделения Дви­жения и его председателя, членов контрольной комиссии терри­ториального отделения сроком на два года.

7.3.      Высшим руководящим органом территориального отде­ления является Территориальная конференция.

Территориальная конференция созывается Советом террито­риального отделения Движения по мере необходимости, но не ре­же одного раза в два года.

Норма представительства на территориальную конференцию Движения определяется Советом территориального отделения.

По инициативе Председателя Совета территориального отде­ления Движения, а также по требованию большинства ее участни­ков или местных отделений Движения, входящих в состав терри­ториального отделения, Советом территориального отделения Движения могут созываться внеочередные территориальные кон­ференции.

Территориальная конференция Движения считается право­мочной, если на ней представлено не менее двух третей участников (делегатов) территориального отделения.

Решения территориальной конференции Движения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины делегатов (участников) присутствующих на конференции, за исключением случаев, специально оговоренных законом. Форма голосования оп­ределяется делегатами (участниками) территориальной конферен­ции.

Территориальная конференция вправе рассматривать любые вопросы внутренней деятельности территориального отделения.

7.4.     К исключительной компетенции территориальной конфе­ренции отделения Движения относятся:

-         выборы членов Совета и Контрольной комиссии территориаль­ного отделения Движения сроком на два года;

-         рассмотрение и утверждение отчетов Совета и Контрольной ко­миссии территориального отделения Движения;

-        выборы делегатов на съезд (конференцию) Движения.

7.5.     В период между территориальными конференциями отде­ления Движения постоянно действующим руководящим коллеги­альным органом является Совет территориального отделения Дви­жения, заседания которого проводятся не реже одного раза в квар­тал. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Со­вета определяются конференцией территориального отделения.

К компетенции Совета территориального отделения Движе­ния относятся:

-         выборы Председателя Совета;

-         осуществление прав юридического лица и исполнение его обя­занностей от имени территориального отделения;

-         организация выполнения решений съезда (конференции), По­литсовета Движения, а также решений конференции территори­ального отделения Движения;

-        принятие решений о приеме местных отделений в состав терри­ториального отделения и исключении их из Движения;

-         осуществление приема граждан Республики Татарстан в Движе­ние и их исключение;

-         направление в Политсовет Движения необходимых отчислений от добровольных денежных и иных взносов;

-         прием целевых и иных взносов, отчислений;

-         распоряжение имуществом и средствами территориального от­деления;

-         подготовка отчета о проделанной работе территориального отде­ления;

-         осуществление иных функций, кроме отнесенных к исключи­тельной компетенции других органов.

Решение на заседании Совета принимается простым боль­шинством голосов членов Совета, если в нем участвует не менее двух третей членов Совета. Форма голосования определяется Сове­том отделения.

Председатель Совета территориального отделения Движения избирается на заседаниях Совета территориального отделения сро­ком на два года.

Председатель Совета:

-        распределяет обязанности между членами Совета территориаль­ного отделения Движения;

-        ведет заседание Совета территориального отделения Движения;

-        обеспечивает выполнение решений вышестоящих руководящих органов Движения, решений конференций территориального от­деления;

-        выдает доверенности, подписывает документы;

-        представляет без доверенности территориальное отделение Дви­жения во взаимоотношениях со всеми юридическими и физиче­скими лицами;

-        распоряжается имуществом и средствами территориального от­деления в пределах своей компетенции;

-        осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключи­тельной компетенции других органов. Во время отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из членов Совета по поручению Председателя Совета.

Контрольная комиссия осуществляет контроль за финансово- хозяйственной деятельностью территориального отделения и изби­рается на конференции территориального отделения сроком на два года.

Контрольная комиссия территориального отделения подот­четна конференции территориального отделения.


 ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

7.6 Местное отделение создается в пределах территории одно­го органа местного самоуправления и является структурным под­разделением в соответствующем территориальном отделении Дви­жения.

Решение об образовании местного отделения Движения при­нимается Политсоветом Движения или Советом территориального отделения Движения (в случае делегирования ему данных прав Политсоветом Движения) на основании протокола собрания участ­ников Движения, проживающих на территории данного органа местного самоуправления, при наличии не менее трех участников Движения.

Местные отделения Движения действуют на основании на­стоящего Устава и руководствуются в своей деятельности реше­ниями руководящих органов Движения.

Высшим руководящим органом местного отделения Движе­ния является собрание, которое созывается председателем местного отделения Движения по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Собрание местного отделения может быть созвано по инициа­тиве Совета территориального отделения, а также по требованию более половины участников местного отделения Движения. Собра­ние местного отделения считается правомочным при участии в нем более половины участников местного отделения. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины участников собрания. Форма голосования определяется участни­ками собрания.

Собрание местного отделения Движения:

-        определяет задачи своего участия и способы выполнения реше­ний съезда (конференции) и Политсовета Движения, территори­альной конференции отделения Движения и Совета территори­ального отделения Движения;

-        осуществляет прием и исключение участников местного отделе­ния;

-         избирает делегатов на территориальную конференцию отделения Движения;

-         избирает председателя местного отделения и его заместителя сроком на один год. Заместитель во время отсутствия Председа­теля исполняет его обязанности.

Председатель местного отделения Движения осуществляет постоянное руководство деятельностью местного отделения Движе­ния в период между собраниями местного отделения.

К компетенции Председателя местного отделения относится осуществление выполнения решений руководящих органов Дви­жения, подготовка и проведение собраний местного отделения. О проделанной работе Председатель местного отделения отчитывает­ся перед собранием местного отделения. Председатель представля­ет интересы местного отделения во взаимоотношениях с физиче­скими и юридическими лицами без доверенности.

7.7. Движение вправе создавать филиалы и представительст­ва, не являющиеся юридическими лицами. Филиалы и представи­тельства создаются в порядке, установленном действующим зако­нодательством. Местные отделения действуют без образования юридического лица.

 

 


ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

8.1.     Движение не преследует цели извлечения прибыли и не перераспределяет прибыль от своей деятельности между своими участниками, а полученные средства направляет на решение ус­тавных целей и задач.

8.2.      Движение отвечает по своим обязательствам всем при­надлежащим ему имуществом, на которое по законодательству может быть наложено взыскание.

8.3.       Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Движения, равно как Движение не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.

8.4.       Движение осуществляет предпринимательскую деятель­ность в порядке, определяемом законодательством, может созда­вать хозяйственные товарищества и хозяйственные общества для выполнения уставных целей, обладающие правами юридического лица. Доходы от предпринимательской деятельности не могут пе­рераспределяться между участниками Движения.

8.5.      Движение осуществляет деятельность за счет своих соб­ственных средств. Источниками их формирования могут быть:

-         добровольные и целевые взносы, пожертвования, отчисления граждан и юридических лиц;

-         поступления от проводимых в соответствии с Уставом Движения лекций и иных мероприятий; издательской, внешнеэкономиче­ской и иной разрешенной действующим законодательством дея­тельности для общественных объединений;

-         доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в интересах достижения уставных целей Движения, других не запрещенных законом поступлений.

8.6.      Движение может иметь в собственности земельные уча­стки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности.

8.7.      Движение является собственником принадлежащего ему имущества в целом. Территориальные отделения Движения обла­дают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Движением.

8.8 Средства Движения расходуются по сметам, утвержден­ным Политсоветом Движения.

8.9. Текущая работа Движения и содержание его штатного аппарата обеспечиваются за счет доходов от собственной деятель­ности. Движение имеет право формировать из своих средств фонды социального развития, повышения уровня социальной защищенно­сти участников Движения и сотрудников его штатного аппарата.


 ВНИМАНИЕ! В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Движения осуществляется решением съезда (конференции), принятым 2/3 голосов делегатов при наличии кворума. Изменения и дополнения в Устав Движения подлежат государственной регистрации в по­рядке и сроки, установленные действующим законодательством.


 ВНИМАНИЕ!
В настоящее время разрабатывается новая редакция УСТАВА.

10.1.      Прекращение деятельности Движения может быть осу­ществлено путем ликвидации.

10.2.         Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Движения осуществля­ются в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим з аконодательством.

10.3.       Реорганизация и ликвидация Движения производятся по решению съезда (конференции), принятому 2/3 голосов делега­тов.

10.4.      В случае и порядке, установленном действующим зако­нодательством, Движение может быть ликвидировано по решению соответствующего суда.

10.5.      Имущество и средства, оставшиеся в результате ликви­дации Движения, после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Ре­шение об использовании оставшегося имущества публикуется лик­видационной комиссией в печати.

10.6.      Движение обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и при прекращении деятельности своевре­менно передает их в установленном порядке на государственное хранение.

10.7.       Решение о ликвидации Движения направляется в ор­ган, принявший решение о регистрации Движения, для исключе­ния из единого государственного реестра юридических лиц. 

Дополнительная информация