УСТАВ (на татарском языке)

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла.  

IX. Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү тәртибе

9.1. Хәрәкәт Уставына узгәрешләр һәм өстәмәләр кертү съезд (конференция) карары белән, кворум булганда, делегатларның өчтән ике тавышы белән кабул ителә. Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм вакытларда дәүләт теркәвенә алынырга тиеш.

 

X. Хәрәкәтне үзгәртеп кору һәм бетерү

10.1 Хәрәкәт эшчәнлеген туктату аны бетерү юлы белән гамәлгә ашырылырга мөмкин.

 

10.2 Хәрәкәтне үзгәртеп кору (кушылу, кушу, булу, аерылу, үзгәртеп төзү) һәм бетерү гамәлдәге законнар нигезендә һәм аларда каралган тәртиптә башкарыла.

 

10.3 Хәрәкәтне үзгәртеп кору һәм бетерү делегатларның өчтән ике тавышы белән кабул ителгән съезд (конференция) карары нигезендә башкарыла.

 

10.4 Гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракта һәм тәртиптә Хәрәкәт тиешле суд карары белән бетерелергә мөмкин.

 

10.5 Хәрәкәт бетерелгәч, аның калган мөлкәте һәм акчалары, кредиторлар таләпләрен канәгатьләндергәннән соң, әлеге Уставта каралган максатлар өчен тотыла. Калган мөлкәттән файдалану түрындагы карар ликвидация комиссиясе тарафыннан матбугатта бастырып чыгарыла.

 

10.6 Хәрәкәт штат хезмәткәрләренең документларын исәпке алуны һәм аларның сакланышын тәэмин итә, эшчәнлеген туктатканда, аларны билгеләнгән тәртиптә үз вакытында дәүләт саклавына тапшыра.

 

10.7. Хәрәкәтне бетерү  турындагы карар, юридик затларынаң бердәм дәүләт реестрыннан төшерү өчен, Хәрәкәтне теркәгән органга җибәрелә.

 

 

 

 

 

Дополнительная информация