УСТАВ (на татарском языке)

 

Игътибар!  

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

УШ. Хәрәкәтнең мөлкәте һәм акчалары.

Хәрәкәт мөлкәтенә идарә итү

8.1 Хәрәкәт табыш алу максатын куймый һәм үз эшчәнлегеннән алынган табышны катнашучылар арасында бүлми, ә алынган акчаларны устав максатларын һәм бурычларын хәл итү өчен тота.

 

8.2 Хәрәкәт үз йәкләмәләре буенча үзенең бөтен мөлкәте белән җаваплы була, аның, мөлкәте законнар нигезендә бурыч түләтү өчен алынырга мөмкин.

 

8.3 Дәүләт, аның органнары һәм оешмалары Хәрәкәтнең йөкләмәләре буенча җавап бирми, ә Хәрәкәт дәүләтенең, аның органнарының һәм оешмаларының йөкләмәлре өчен җавап бирми.

 

8.4. Хәрәкәт законнарда билгеләнгән тәртиптә эшкуарлык эшчәнләгән гамәлгә ашыра, Устав максатларын үтәү өчен юридик зат хокукларына ия булган хуҗалык ширкәтләре һәм хуҗалык җәмгыятьләре төзергә мөмкин. Эшкуарлык эшчәнлегеннән керәмнәр Хәрәкәтте катнашучылар арасында бүленә алмый.

 

8.5 Хәрәкәт үз акчалары исәбен эшчәнлек алып бара. Аның чыганаклары түбәндәгеләр булырга мөмкин:

– ихтыярый һәм максатчан кертемнәр, иганәләр, гражданнардан һәм юридик затлардан кергән суммалар;

- Хәрәкәт Уставы нигезендә уздырылучы лекцияләрдән һеә бүтән төрле гамәлләрдән керемнәр; нәшер итү эшчәнлегеннән, тышкы икътисадый һәм гамәлдәге законнар белән иҗтимагый берләшмәләр өчен рөхсәт ителгән башка төр эшчәнлектән керемнәр;

– Хәрәкәтнең Устав максатларына ирешү өчен башкарыла торган эшкуарлык эшчәнлегеннән керемнәр, закон белән тыелмаган башка керемнәр.

 

8.6Хәрәкәт милкендә җир кишәрлекләре, биналар, төзелмәләр, корылмалар, торак фонды, транспорт, җайланмалар, җиһазлар, мәдәни-агарту һәм савыктыру мөлкәте, акчалар, акцияләр, башка кыйммәтле кәгазьләр һәм Устав эшчәнлеген матди тәэмин итү өчен бүтән төрле мөлкәт булырга мөмкин.

 

8.7 Хәрәкәт үз мөлкәтенең милекчесе була. Хәрәкәтнең территория бүлекләре Хәрәкәт тарафыннан үзләренә беркетелгән мөлкәткә оператив идарә итү хокукына ия.

 

8.8Хәрәкәт акчалары Хәрәкәтнең Сәяси советы раслаган сметал ар буенча тотыла.

 

8.9 Хәрәкәтнең агымдагы эше һәм аның штат аппаратын тоту үз эшчәнлеге керемнәре исәбеннән тәэмин ителә. Хәрәкәт үз акчаларыннан Хәрәкәттә катнашучыларның һәм аныц штат аппараты хезмәткәрләренең социаль үсеше өчен, аларның социаль якланыш дәрәҗәсен арттыру өчен фондлар төзәргә хокуклы.

 

Дополнительная информация