УСТАВ (на татарском языке)

 

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 

IV. Хәрәкәтнең вазыйфалары

4.1. Хәрәкәт түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

- Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе законнарын, халыкара хокукның гомумтанылган принципларын һәм нормаларын, шулай ук әлеге Устав нормаларын үтәргә;

- үз мөлкәтеннән файдалану турында ел саен хисап бастырып чыгарырга йә әлеге хисап белән танышу мөмкинлеген тәәмин итәргә;

- үз эшчәнлеген дәвам итү турында Татарстан Республикасының аны теркәгән органына ел саен хәбәр итәргә;

-                     Татарстан Республикасының аны теркәгән органы таләбе буенча Хәрәкәтнең житәкче органнары һәм урындагы затлары карарларын, шулай ук үз эшчәнлеге турында     салым органнарына бирелә торган белешмәләр күләмендә еллык хисапларны һәм квартал хисапларын бирергә;

– Хәрәкәтне дәүләт тарафыннан теркәү турында карар кабул иткен орган вәкилләрен Хәрәкәт уздыра торган гамәлләрдә катнаштырырга.

 

Дополнительная информация