УСТАВ (на татарском языке)

 

Игътибар! 

       Хәзерге вакытта Хәрәкәт Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү буенча эш алып барыла. 


I.   Гомуми нигезләмәлер

1.1.«Татарстан — новый век» - «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый хәрәкәте (алга таба — Хәрәкәт) Татарстан Республикасы күпмилләтле халкы гражданнарының, җәмгыятьтә гармонияле, акылга ярашлы, социаль яктан нәтиҗәле яшәеш әшчәнлеген тәэмин итүөчен төзелгән ихтыярый, үзидарәле, гавами, иҗтимагый берләшмэсе ул.

1.2.Хәрәкәт Татарстан Республикасы Конституциясенә, Россия Федерациясе Конституциясенә, гамәлдәге законнарга һәм әлеге Уставка таянып эш итә.

Хәрәкәт үз эшчәнлеген Татарстан Республикасы территориясендә гамәлгә ашыра.

1.3.Хәрәкәт дәүләт теркәвенә алынган көннән юридик зат булып таныла, үз мөлкәтенэ ия була, аның мөстәкыйль балансы, банк учреждениеләрендә рубльләрдәһәм валютада исәп-хисап һәм бүтән төрле счетлары була.

Хәрәкәт үз исеменнән мөлкәти һәм мөлкәти булмаган шәхси хокуклар алырга, үз өстенә йөкләмәләр алырга, шартнамәләр һәм контрактлар төзергә, судта, арбитраж судта һәм арадашчы дәгъвачы һәм җавап тотучы булырга, үзенең исеме язылган түгәрәк мөһерен, штампын, эмблемасын, бланкларын, символикасын һәм законда билгеләнгән тәртиптә расланучы башка реквизитларын булдырырга хокуклы.

1.4.Хәрәкәт үз йөкләмәләре буенча үзенең акчалары һәм мөлкәте белән җавап бирә, аның мөлкәте бурыч түләтүөчен алынырга мөмкин. Дәүләт һәм Хәрәкәттә катнашучылар Хәрәкәтнең йөкләмәләре буенча җавап бирмиләр, ә Хәрәкәт дәүләтнең, Хәрәкәттә катнашучыларныңһеәул төзегән юридик затларның йөкләмәләре буенча җаваплы булмый.

1.5.Хәрәкәтнең русча атамасы: «Татарстан — новый век», кыскача ТНВ. Хәрәкәетнең татарча атамасы: «Татарстан — яңа гасыр» республика иҗтимагый хәрәкәте, кыскача ТЯГ.

Рәсми әш кәгазьләрен алып баруда ике атама да бертигез көчкә ия.

1.6.Хәрәкәтнең даими әшләүче җитәкче органының урнашкан урыны: Татарстан Республикасы, Казан шәһәре.


 

Дополнительная информация